Kjeld - "De Tiid Hâldt Gjin Skoft" BLACK METAL
View Video
 
0 votes
0
268
Kjeld - "De Tiid Hâldt Gjin Skoft" BLACK METAL
Find us @ Facebook: www.facebook.com Share / Like and spread it like AIDS! Hailing From the Northern regions of the Netherlands comes Frisian Black Metal band "KJELD" performing an epic and destructive audiological attack on their EP debut "DE TIID HÂLDT GJIN SKOFT". Released in Februari 2010 on cd format through "Heidens Hart Records / Frisia Magna records" and re-released on glorious vinyl in summer 2012 Lyrics: Yn it oanbigjin skoep ik de himel en ierde De ierde lykwols wier wyldens En tsjusternis laei oer 'e djipte Myn geast wier sweevjende oer de wetters Der sij ljocht! En der waerd ljocht Ik seach dat it ljocht hjir in frjemde wier Nou't jim rjuchtfeardige binne troch myn bloed Troch my bihâlden wirde fen 'e grime Der wierne gjin genôch for hjar allegearre Dêrom, lyk as troch ien minsk de sûnde yn 'e wrâld kommen is Wêr't it ljocht it paad net fine kin En troch de sûnde de dea sa is ek de dea Trochgien ta alle minsken mei't allegearre sûndige Hwent oan de wet ta wier der sûnde yn 'e wrâld Mar de sûnde wirdt net oanrekkene, as der gjin wet is yn de kosmos Wêr't it ljocht it paad net fine kin Makke ik skieding twisken it ljocht en de tsjusternis Krêftlik stjit de tiid yn in skoft Lyts as it ljocht harkjend oer de nacht Sa 't de sûnde wet is yn kosmos - allyksa de stjerren yn 'e loft Tiid - in yllúzje Ta minsken dy't sûndigje allegearre. All Music & Lyrics by Kjeld All rights reserved by Kjeld & KjeldOfficial
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Author
OHMetal
Only Heavy Metal
Video info
 
Actions
Recommend
 
Videos From This Album
 
6217 Videos By OHMetal