Kjeld - "Ivich libben" BLACK METAL
View Video
 
0 votes
0
269
Kjeld - "Ivich libben" BLACK METAL
Find us @ Facebook: www.facebook.com Share / like and spread it like AIDS! Hailing From the Northern regions of the Netherlands comes Frisian Black Metal band "KJELD" performing an epic and destructive audiological attack on their EP debut "DE TIID HÂLDT GJIN SKOFT". Released in Februari 2010 on cd format through "Heidens Hart Records / Frisia Magna records" and re-released on glorious vinyl in summer 2012 Lyrics: Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier; syn broer deasloech Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne en syn broer sines forkeard Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben, om't wy de broerren deaslaen Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea In elts dy't syn broer hatet in in moardner en jimme witte dat yn in moardner it ivige libben wennet Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier; syn broer deasloech Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne en syn broer sines forkeard Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben om't wy de broerren deaslaen Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben Lit ús haet hawwe! Net mei it wird of mei de tonge mar mei de died en yn wiisheid. All Music & Lyrics by Kjeld All rights reserved by Kjeld & KjeldOfficial
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Author
OHMetal
Only Heavy Metal
Video info
 
Actions
Recommend
 
Videos From This Album
 
6217 Videos By OHMetal